Hrajte o 5x 100 Eur darčekový poukaz NAY alebo 10x mikrovlnnú rúru Daewoo!

Úplné znenie pravidiel súťaže „Hrajte o 5x 100 Eur darčekový poukaz NAY alebo 10x mikrovlnnú rúru Daewoo!" v sieti potravín CBA.

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „„Hrajte o 5x 100 Eur darčekový poukaz NAY alebo 10x mikrovlnný rúru Daewoo!“ v obchodnej sieti potravín CBA. (ďalej len „súťaž“).

Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže na propagačných materiáloch určených spotrebiteľom. Tieto pravidlá môžu byť pozmenené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu.

Usporiadateľom súťaže je: Maspex Slovakia Trade, s.r.o.
so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, 82107
IČO: 45296138
(ďalej len „usporiadateľ“)1. Termín a miesto konania súťaže:

Súťaž prebieha od 2.08. do 15.08.2018 vrátane (ďalej len „doba konania súťaže“) v sieti obchodov potravín CBA. (ďalej len „miesto konania súťaže“).


2. Účasť v súťaži:

Súťažiacim sa môže stať fyzická osoba staršia než 18 rokov s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky (ďalej len „súťažiaci“ alebo „účastník súťaže“), ktorá si v dobe a v mieste konania súťaže v rámci jedného nákupu zakúpi 2 ľubovoľné džúsy Relax 1L alebo sirupy Relax 0,7l, pošle pokladničný blok s identifikačnými údajmi (meno, priezvisko, adresa, tel. kontakt) na adresu Maspex Slovakia Trade s.r.o., Slovnaftská 102, 821 07 Bratislava heslo: “CBA súťaž“.

Osoby nespĺňajúce podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Pokiaľ sa ukáže, že sa takáto osoba i napriek uvedenému stala výhercom v súťaži, napr. v dôsledku nepravdivých informácii, ktoré poskytla, nemá nárok na výhru a výhra prepadá. Usporiadateľ si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže účastníkov, u ktorých bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného či nekalého jednania, a to i prostredníctvom tretích osôb. Usporiadateľ si vyhradzuje právo neudeliť výhry v prípade, že existujú pochybnosti o spôsobe získania bločkov, či v prípade porušenia pravidiel súťaže zo strany súťažiacich alebo akéhokoľvek správania sa zo strany súťažiacich, ktoré by bolo v rozpore s dobrými mravmi či zásadami fair-play.


3. Výherca, výhry v súťaži:
5x 100 Eur darčekový poukaz NAY
10x mikrovlnný rúru Daewoo4. Žrebovanie, oznámenie a predanie výhier

Žrebovanie prebehne do 30.08.2018 v sídle usporiadateľa. Pre oznámenie výhry budú použité údaje zo súťažného pokladničného bloku.

Výhry budú odoslané ihneď po obdržaní výherného pokladničného bloku prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti.


Súťažiaci si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná a nemá nárok výhru reklamovať, ani iné vecné alebo finančné protiplnenie v hodnote výhry. Súťažiaci môže vyhrať výhru iba raz.5. Všeobecné podmienky


Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať.

Výhry v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou ani alternatívne plniť v peňažnej hodnote. Všetky neprevzaté a neoverené výhry prepadajú v prospech usporiadateľa súťaže. Usporiadateľ nezodpovedá za poškodenie výhier behom prepravy. Reklamácie vád sa na výhry nevzťahujú.


Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s konaním súťaže.

Usporiadateľ súťaže je oprávnený bez náhrady pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž pozastaviť, odvolať, alebo zrušiť, či jednostranne zmeniť alebo doplniť jej pravidlá. Pravidlá môžu byť v skrátenej verzii komunikované na propagačných materiáloch v súvislosti so súťažou, avšak tieto úplne pravidlá sú považované v rámci súťaže za jediné, úplné a konečné.

V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o daní z príjmov v znení neskorších predpisov, pri poskytnutí nepeňažnej výhry alebo ceny v hodnote nad 350 € usporiadateľom súťaže, daň z príjmu je povinný zaplatiť príjemca výhry alebo ceny, a to zo sumy presahujúcej túto hodnotu, vychádzajúc z podaného daňového priznania.
V zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov a zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov, nepeňažná výhra v hodnote nad 350 € podlieha odvodom na verejné zdravotné poistenie, pričom sadzba poistného je vo výške 14%. Takéto poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

Súťažiaci zaslaním kontaktných údajov udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) súhlas so spracovaním osobných údajov poskytnutých v rozsahu tejto súťaže spoločnosti Maspex Slovakia Trade s.r.o., so sídlom: Bratislava, Slovnaftská 102, PSČ 82107, IČO: 45296138, ako správcovi, za účelom realizácie, vyhodnotenia súťaže a rozoslania výhier, ako i zasielania obchodných správ, informácii o priebehu tejto súťaže a ďalších marketingových akciách usporiadateľa i objednávateľa prostredníctvom elektronických prostriedkov v súlade s ustanovením § 62 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách v platnom znení, a to do jeho odvolania. Po pominutí účelu budú osobné údaje zlikvidované. Účasťou v súťaži vyslovuje súťažiaci svoj súhlas s jej pravidlami a berie na vedomie, že usporiadateľ je oprávnený bezplatne zverejniť výhercov uverejnením ich mena, priezviska a bydliska na svojej webovej stránke a v propagačných materiáloch. Taktiež potvrdzuje, že bol oboznámený so všetkými právami, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov a bol poučený podľa ust. § 21 tohto zákona, t. j. najmä, že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne a písomne kedykoľvek odvolať písomnou formou na adrese sídla usporiadateľa, ako i so všetkými ďalšími právami vyplývajúcimi z tohto zákona. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže účastník obrátiť priamo na Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Odborárske námestie č.3, 81760 Bratislava 15. Súťažiaci berie na vedomie, že ak dôjde na základe jeho žiadosti k blokovaniu alebo likvidácii jeho osobných údajov pred ukončením doby platnosti súťaže, účasť súťažiaceho v súťaži končí vrátane straty nároku na výhru, ak je žiadosť doručená pred odovzdaním výhry súťažiacemu.

Úplné pravidlá súťaže sú po celú dobu jej konania k dispozícii na www.dzusyrelax.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe v sídle usporiadateľa súťaže.


6. Súťažný výrobok

Súťaž sa vzťahuje na celé portfólio Relax 1L a sirup Relax 0,7l.

V Bratislave dňa 01.08.2018

Výhercovia

Darčekový poukaz NAY
A.Blaho, Veľké Uherce
K.Urdová, Veľký Krtíš
O.Kolenčíková, Považany
Slávka Durcová, Papraď
G.Medňanská, Stará Turá
Mikrovlnná rúra
M.Štrbová, Ružomberok
M.Rusiňáková, Svit
M.Korimová, Cinomaňa
E.Zaťková, Modra
V. Paločková, Podhradie
S. Olejárová, Lipany
M.Gajdošová, Spišská Nová Ves
A.Haverlíková, Topoľčianky
O.Holúbková, Štúrovo
B.Dratvová, Liptovská Teplička